Kravín Východná

Miesto stavby:  

Východná

Účel stavby:

Kravín

Investor:

Poľnohospodárske družstvo Východná

Forma výstavby:   

Novostavba

Stupeň projektu:

Realizačný projekt  OK
Dielenská dok. OK

Rok vypracovania:

05/2011

Ukončenie stavby:       

11/2011

Zastavaná plocha:              

4 937,1 m2

Obostavaný priestor:              

20 456,8 m3 


Jedná sa o novostavbu objektu SO-01 Kravín pre 416ks dojníc v areáli Hospodárskeho dvoru Východná. Objekt je prízemný halový, so sedlovou strechou, jeho súčasťou je aj prestrešená preháňacia ulička a hnojisko. Nosný systém objektu je rámový, tvorený oceľovými trojkĺbovými rámami osovo po 5,0m. Priečna väzba je navrhnutá modulovo ako jednopoľová.