Hala olepovania hrán Swedwood

Miesto stavby:

Trnava

Účel stavby:

Hala olepovania hrán 

Investor:

INVEST s.r.o.

Forma výstavby:

Prístavba

Stupeň projektu:

Realizačný projekt  OK
Dielenská dok. OK

Rok vypracovania:

03/2011

Ukončenie stavby:       

 

Zastavaná plocha:

1 092 m2

Obostavaný priestor:

9 828 m3 

 

Objekt je navrhnutý ako jednopodlažná hala pristavená k existujúcej hale.