MATEC Produktionshalle Sabinov

Miesto stavby:

Sabinov, Hollého 295,08301, parc. č. 2019/1, 2019/3-13, 2019/15-17

Účel stavby:

Výrobná hala 

Investor:

MSK Real Estate, s.r.o.

Forma výstavby:

Novostavba

Stupeň projektu:

Realizačný projekt- časť statika
DDOK
DDPK

Rok:

2021