Online management system

Kontaktný formulár

Dopytový formulár pre haly

BIM - Building Information Modeling (Informačné modelovanie stavieb).

E-MAIL PRINT FACEBOOK TWEET

 

Výstavba je vo všeobecnosti veľmi komplexná záležitosť. Do štandardného stavebného projektu je zahrnuté relatívne veľké množstvo účastníkov. Investor, developer, architekt, projektant, statik, úrady, užívateľ, správa a mnohí iní. Skĺbiť ich rôznorodé, často protichodné, požiadavky je neľahká úloha. Ďalej k tomu prirátajme rádovo vysoké náklady a dlhé trvanie takýchto projektov a komplexnosť nám narastie exponenciálne. Z tohto uhľa pohľadu sa môže nezainteresovanému javiť ako prirodzené, že množstvo projektov sa nedarí zrealizovať v rámci predpokladaných nákladov a termínov, alebo dokonca vôbec. Prirodzené to samozrejme nie je, čo dokazuje aj množstvo úspešne zrealizovaných projektov, na ktorých participovala architektonicko-inžinierska kancelária HESCON s.r.o.

 

 

Čo je tým rozhodujúcim faktorom pre úspešnosť projektu? Je ich samozrejme viac, ale podstatný vplyv má plánovanie a riadenie. Nevyhnutná je kvalitná projektová dokumentácia bez kolízií, ktoré by ohrozili termíny a zvýšili náklady. Tiež je potrebné mať k dispozícii relevantné reporty a výkazy, aby bolo možné odhadnúť náklady a vedieť ich rozvrhnúť v čase. V neposlednom rade treba pružne reagovať na zmeny prostredia a riziká. Nenahraditeľným pomocníkom v tomto procese je BIM – Building Information Modeling.

 

BIM je viac ako len software pre projektantov – je to nástroj, ktorý v projekcii, ale aj vo výstavbe a užívaní stavby pomáha zabezpečiť, aby v správnom čase dostali správni ľudia tie správne informácie. Pri projektovaní v BIM sa na rozdiel od klasických metód vytvára virtuálny 3D model stavby, kde sú podľa zvolenej podrobnosti vymodelované všetky elementy, ktoré sa budú reálne nachádzať na fyzickej stavbe. K týmto elementom sa priraďujú atribúty - vlastnosti, ktoré musia jednotlivé stavebné prvky spĺňať. Medzi takéto vlastnosti môžeme zaradiť typ materiálu, odolnosť voči požiaru, statické vlastnosti, teplo-technické hodnoty atď. Množstvo a typ vlastností, ktoré sa nachádzajú v modeli určuje SNIM – Štandard negrafických informácií 3D modelu.

 

 
 

 Tu sa pozitíva metódy BIM nekončia, práve naopak. V úvode sme už naznačili, že do projektu je zapojených mnoho účastníkov, medzi ktorými vznikajú spletité vzťahy. Neuralgickým bodom týchto vzťahov, ako nakoniec pri akomkoľvek vzťahu, býva komunikácia. Keďže BIM vytvára naozaj veľké množstvo dát, je potreba efektívnej komunikácie umocnená. V rámci metódy BIM teda existuje spoločné dátové prostredie (CDE – Common Data Environment, napr. BIM+, BIM Cloud, BIM 360) vytvárajúce priestor na zhromažďovanie, manažment a zdieľanie 3D modelu, 2D dokumentácie a ostatných informácií pre celý projektový tím. Tým sa zabezpečí, že projektanti, zhotoviteľ, investor majú najaktuálnejšie potrebné dokumenty na jednom mieste a vždy dostupné.

Prečo teda nepoužívajú všetci projektanti BIM, keď ma samé pozitíva? V prvom rade ide o zmenu spôsobu myslenia v celom procese od projekcie až po výstavbu a užívanie stavby. Táto zmena trvá najdlhšie, preto je potrebné všetkých účastníkov v tomto procese vzdelávať. O to sa na Slovensku snaží BIM asociácia Slovensko (BIMAS), ktorej jedným zo zakladajúcich členov je HESCON s.r.o. na čele s Ing. Erikom Hrnčiarom.

 

Pojem BIM začal rezonovať v HESCONe už v roku 2012. Ďalším krokom bolo vytvorenie dlhodobej stratégie BIM v rámci spoločnosti. Od počiatku implementácie spolupracuje HESCON aj so softwarovou spoločnosťou Allplan – Nemetschek. V súčasnosti HESCON vytvára vlastné štandardy, ktoré prácu v BIM ešte zefektívnia. Našou víziou do budúcnosti je využitie potenciálu BIM vo všetkých procesoch projektu naplno, čo bude prínosné pre všetkých zúčastnených partnerov.

Hlavné výhody BIM pre investorov:

Úpravy dizajnu už v ranných fázach projektu.

Jednoduchší odhad dopadu zmien na celkovú cenu projektu.

Presnejší odhad nákladov v jednotlivých fázach výstavby.

Menšie riziko chýb v projekte – šetrenie nákladov a času.

Efektívny nástroj pre správu budovy.